Wyszukiwarka

Wycena

Wycena nieruchomości jest niezbędna do jej sprzedaży lub kupna. To cena determinuje zainteresowanie daną nieruchomością. Dlatego warto wykonać dokładną i profesjonalną wycenę. Nasza firma oferuje kompleksową pomoc w tym zakresie Klientom indywidualnym i biznesowym.


O dokładne wyliczenie ceny nieruchomości zwracają się do nas Klienci z różnych przyczyn. Jedni chcą ją sprzedać, drudzy kupić. Oferujemy także pomoc tym, którzy wyceny nieruchomości potrzebują do jej ubezpieczenia lub uzyskania kredytu na jej zakup czy też remont lub rozbudowę. Motywacje Klientów są więc różne, ale nasz sposób wyceny jeden. Zawsze precyzyjny, optymalny i dokonany w oparciu  o aktualne dane na rynku.


Wyceną nieruchomości zajmuje się wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, który posiada odpowiednie wykształcenie i otrzyma uprawnienia z ramienia Ministra do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Rzeczoznawca powinien przede wszystkim wykonywać czynności szacowania nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi. Powinien w swojej pracy kierować się zasadą bezstronności i poufności. Ma być gwarantem bezpieczeństwa i obiektywizmu. Działania rzeczoznawcy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności w zakresie szacowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości.


Przy wycenie nieruchomości najważniejszym dokumentem jest operat szacunkowy - czyli pismo urzędowe, które jest jednocześnie autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego.


Dla Klientów indywidualnych określam wartość nieruchomości m.in.:
- w celu ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości,
- na potrzeby zabezpieczenia kredytów hipotecznych,
- dla celów ubezpieczeniowych,
- w celu ustalenia wysokości odszkodowań,
- w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
- dla potrzeb postępowań spadkowych, podziału majątku, itp.,
- oraz w innych celach określonych przez Klienta.


Operaty szacunkowe sporządzane są dla:
- nieruchomości będących przedmiotem prawa własności,
- spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
- nieruchomości zabudowanych,
- kamienic,
- niezabudowanych działek gruntu (własność i użytkowanie wieczyste).

Designed by Possible